Bodový systém

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného porušování pravidel silničního provozu.

Trestné body eviduje registr řidičů a za přestupky jsou přičítány. Při porušení více pravidel najednou je sankciováno nejzávažnější z nich. Pokud řidič neporuší pravidla provozu po dobu 12 měsíců od posledního porušení, jsou mu čtyři body odečteny.

Po dosažení 12 bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz. Po jednom roce od odebrání může řidič požádat o vrácení, podmínkou pro vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Řidičský průkaz vydaný jiným státem není při dosažení 12 trestných bodů odebrán, ale ztrácí platnost na dobu 12 měsíců, tj. jeho držitel nesmí v České republice po tuto dobu řídit.

Bodový systém platný od 1. 1. 2024

Přestupek Bloková pokuta (Kč) Pokuta ve správním řízení (Kč) Body Zákaz řízení (měsíce)

Přestupky za šest bodů

Dopravní nehoda s ublížením na zdraví

-

2x pokuta za přestupek  vedoucí k nehodě

6 (smrt, těžká újma)

6 až 18 nebo 18 až 36

Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

-

7 000 - 25 000

6 (nad         0,3 ‰)

6 až 18

Stav vylučující způsobilost k řízení

-

7 000 - 25 000

6

6 až 18

Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky

-

25 000 - 75 000

6

18 až 36

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

4 500 - 5 500

7 000 - 25 000

6

-

Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici

4 500 - 5 500

7 000 - 25 000

6

-

Porušení zákazu předjíždění

4 500 - 5 500

7 000 - 25 000

6

-

Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!"

4 500 - 5 500

7 000 - 25 000

6

4 až 6 (úmysl u pokynu)

Překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci (50 km/h a více mimo obec)

-

7 000 - 25 000

6

6 až 18

Ohrožení chodce

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

6

-

Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

6

-

Přestupky za čtyři body

Řízení bez řidičského oprávnění

-

25 000 - 75 000

4

18 až 36

12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince

-

25 000 - 75 000

4

18 až 36

Neprodlené nezastavení vozidla u dopravní nehody

-

7 000 - 25 000

4

4 až 6

Opuštění místa dopravní nehody

-

7 000 - 25 000

4

4 až 6

Jízda se zadrženým řidičským průkazem

-

7 000 - 25 000

4

6 až 18

Překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci (30 km/h a více mimo obec)

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

4

-

Omezení chodce

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

4

-

Telefon za volantem

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

4

-

Nedání přednosti v jízdě

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

4

-

Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky

1 500 - 2 000

2 000 - 5 000

4

-

Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

1 500 - 2 000

2 000 - 5 000

4

-

Jízda na motocklu nebo mopedu bez ochranné přilby

1 500 - 2 000

2 000 - 5 000

4

-

Přestupky za dva body

Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní

1 500 - 2 000

2 000 - 5 000

2

-

Řízení bez profesní způsobilosti

-

7 000 - 25 000

2

6 až 18

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

2

-

Parkování na místě pro invalidy

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

2

-

 

Bodový systém platný do konce roku 2023

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

 • Sedm bodů

  • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem,
  • odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby,
  • neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci,
  • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno,
  • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno,
  • neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody, při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života,
  • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno,
  • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.
 • Pět bodů

  • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec,
  • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu,
  • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého,
  • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.
 • Čtyři body

  • při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky,
  • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě,
  • překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů,
  • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
  • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6.
 • Tři body

  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec,
  • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit,
  • překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu,
  • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
  • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.
 • Dva body

  • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil,
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec,
  • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení172Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka